STADGAR

2024-02-26

Stadgar för

P-BOWLING

Örnsköldsvik

Ändamål

§ 1 P-bowling är en opolitisk sammanslutning av pensionärer, vars ändamål är att med bowlingspel intressera medlemmarna till aktiv gemenskap.

§ 2 Medlemskap erhålles efter anmälan till styrelsen. Medlem kan vara aktiv eller

passiv. Medlemsavgift fastställes av klubbens årsmöte.

Om inträde i klubben sker efter den 30 juni erlägges endast halv årsavgift.

Passiv medlem erlägger halv årsavgift.

Räkenskaps- och verksamhetsår

§ 3 P-bowlings räkenskaps- och verksamhetsår avser kalenderår.

Möten

§ 4 Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ.

Om en situation skulle uppstå som kräver ett medlemsbeslut mellan

Årsmötena kan ett medlemsmöte hållas, både på initiativ av medlemmar

eller av styrelsen.

Anslag med uppgift om tid och plats för mötet, bör sättas upp på lämplig

plats, en vecka före mötet.

Årsmöte

§ 5 Årsmöte hålles före februari månads utgång. Vid årsmötet skall, förutom

övriga ärenden, behandlas:

  1. Styrelsens och revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår.

  2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

  3. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

  4. Val av övriga funktionärer.

  5. Val av valberedning.

Styrelsen

§ 6 Antalet styrelseledamöter skall vara fem personer. De väljs för en tid av två år, växelvis med tre personer första året och två personer nästa år. För suppleanter gäller tre personer, två personer ena året och en person nästa år växelvis.

Samtliga personer, både styrelse och suppleanter kallas till möten.

Suppleanter saknar rösträtt om alla ordinarie ledamöter är närvarande.

Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av styrelsemedlemmarna är närvarande.

Det åligger styrelsen att:

Kalla medlemmarna till möten.

Ansvara för klubbens samtliga tillgångar.

Ha god medlemskontakt.

Föredragningslista vid årsmötet

1. Mötets behöriga utlysande.

2. Val av ordförande till mötet.

3. Val av sekreterare till mötet.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare och att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.

6. Kassörens förvaltningsberättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Val av: ordföranden

10. styrelseledamöter och suppleanter

11. revisorer och suppleanter

12. övriga funktionärer

13. Valberedning

14. Kostnadsersättning till styrelsen och övriga funktionärer.

15. Fastställande av årsavgift.

16. Behandling av inkomna frågor och motioner.

17. Övriga frågor.

18. Mötets avslutande.

Allmänna bestämmelser

§ 7 Stadgeändring eller tillägg kan endast beslutas av årsmötet.

Mötesbeslut fattas med acklamation.

Beslut om upplösning eller tillägg till stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

Beslut om upplösning av klubben skall fattas av årsmötet, som skall vara stadgeenligt utlyst.