Möten


Årsmötesprotokoll från den 26 februari 2024 kl 18.00

Plats: IOGT-lokalen, Bergsgatan 8, Örnsköldsvik

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Rolf Grundström öppnade årsmötet och hälsade medlemmarna varmt välkomna till mötet. Närvarande 14 medlemmar.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Mötet behörigt utlyst

Årsmötet ansågs behörigt utlyst genom anslag i bowlinghallen och på vår hemsida och godkändes av mötet.

§ 4 Parentation

Parentation hölls över två medlemmar som under det gångna året har avlidit.

§ 5 Val av presidium för årsmötet

Till ordförande för mötet valdes Rolf Bergman och till sekreterare Lilian Flodin.

§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Mötet valde Håkan Asplund och Sune Bylund att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 7 a) Verksamhetsberättelse

Rolf Bergman föredrog styrelsedelen av verksamhetsberättelsen för 2023 och hänvisade sedan till övriga delen av denna i möteshandlingarna där deltagarna kunde läsa den och godkändes av mötet.

b) Ekonomisk berättelse

Rolf Bergman hänvisade till Balans- och Resultatrapporterna, som godkändes av mötet.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för 2023 redovisades av Håkan Asplund. Utan kommentar lades den till handlingarna.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att, på revisorernas förslag, lämna styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Valärenden

Årsmötet beslutade att välja följande

Ordförande Rolf Grundström 2 år omval

Styrelseledamot Lilian Flodin 2 år omval

Styrelsesuppleant Marianne Westerström 2år nyval

Revisor Arne Ögren 2 år omval

Revisor Håkan Asplund 2 år omval

Valberedning Kenth Engdahl 1 år nyval

Valberedning Bengt Fahlström 1 år nyval

§ 11 Fastställande av kostnadsersättningar

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att kostnadsersättningarna till styrelsen och övriga funktionärer sänks till 8 900:- kr.

§ 12 Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften höjs till 500:- kr för år 2025.

§ 13 Stadgeändringar

Styrelsensförslag till en del stadgeändringar föredrogs av Gudrun Viberg. Årsmötet biföll förslaget och godkände ändringarna.

§ 14 Motioner

Inga motioner hade inkommit.

§ 15 Övriga frågor

En fråga ställdes om spelavgifterna kommer att höjas till hösten. Rolf Grundström har inte fått någon uppgift om det.

§ 16 Avslutning

Ordförande Rolf Bergman tackade alla och avslutade årsmötesförhandlingarna.

Vid protokollet
Lilian Flodin                            Rolf Bergman
Sekreterare                            Mötesordförande

Justerare
Håkan Asplund      Sune Bylund     

Årsmötesprotokoll från den 23 februari 2023 kl 18.00

Plats: IOGT-lokalen, Bergsgatan 8, Örnsköldsvik

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Rolf Grundström öppnade årsmötet och hälsade medlemmarna varmt välkomna till mötet. Närvarande 28 medlemmar.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Mötet behörigt utlyst

Årsmötet ansågs behörigt utlyst genom anslag i bowlinghallen och på vår hemsida och godkändes av mötet.

§ 4 Parentation

Ingen parentation.

§ 5 Val av presidium för årsmötet

Till ordförande för mötet valdes Rolf Bergman och till sekreterare Lilian Flodin.

§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Mötet valde Karin Lindblom och Gudrun Viberg att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 7 a) Verksamhetsberättelse

Rolf Bergman föredrog styrelsedelen av verksamhetsberättelsen för 2022 och hänvisade sedan till övriga delen av denna i möteshandlingarna där deltagarna kunde läsa den.

b) Ekonomisk berättelse

Rolf Bergman hänvisade till Balans- och Resultatrapporterna, som godkändes av mötet.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse lästes upp, som utan kommentar lades till handlingarna.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att, på revisorernas förslag, lämna styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Valärenden

Årsmötet beslutade att välja följande

Styrelseledamot Karin Lindblom 2 år omval

Styrelseledamot Gudrun Viberg 2 år omval

Styrelseledamot Ulf Ingvarsson 2 år omval Styrelsesuppleant Sune Bylund 2 år omval

Styrelsesuppleant Agneta Gröndahl 2 år omval

Revisor Arne Ögren 1 år fyllnadsval

Valberedning Lars-Erik Eriksson 1 år omval

Valberedning Anders Carlsson 1 år omval

§ 11 Fastställande av kostnadsersättningar

Årsmötet beslutade att kostnadsersättningarna till styrelsen och övriga funktionärer ska vara oförändrad dvs
10 950:- kr.

§ 12 Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift på 400:- kr för år 2024.

§ 13 Stadgeändringar

Inget förslag om stadgeändringar fanns.

§ 14 Motioner

Inga motioner hade inkommit.

§ 15 Övriga frågor

Rolf Grundström talade om sin besvikelse över "nya hallen", vilket ledde till en del diskussioner. Önskemål om bättre möjligheter att hänga av sig ytterkläder framfördes. En viktig åsikt lämnades att tala med ansvarig för hallen om det är möjligt att olja banorna på rätt sätt.

Rolf Grundström tackade Fred Olof Lundell för lång och trogen tjänst, ovisst hur många år, och överlämnade blommor.

Rolf framförde även ett tack till Rolf Bergman, ordförande för kvällen, och överlämnade blommor.

§ 16 Avslutning

Ordförande Rolf Bergman tackade alla och avslutade årsmötesförhandlingarna.

Vid protokollet

Lilian Flodin                     Rolf Bergman
Sekreterare                     Mötesordförande

Justerare                          Justerare
Karin Lindblom                Gudrun Viberg  


Årsmötesprotokoll från den 17 februari 2022 kl 18.00

Plats: IOGT-lokalen, Bergsgatan 8, Örnsköldsvik

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Rolf Grundström öppnade årsmötet och hälsade medlemmarna varmt välkomna till mötet. Närvarande 27 medlemmar.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Mötet behörigt utlyst

Årsmötet ansågs behörigt utlyst genom anslag i bowlinghallen och på vår hemsida och godkändes av mötet.

§ 4 Parentation

Ingen parentation.

§ 5 Val av presidium för årsmötet

Till ordförande för mötet valdes Rolf Bergman och till sekreterare Lilian Flodin.

§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Mötet valde Lars Andersson och Birgitta Holmgren att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 7 a) Verksamhetsberättelse

Rolf Bergman föredrog styrelsedelen av verksamhetsberättelsen för 2021 och hänvisade sedan till övriga delen av denna i möteshandlingarna där deltagarna kunde läsa den.

b) Ekonomisk berättelse

Fred Olof Lundell föredrog den ekonomiska berättelsen som visar att i kassan fanns vid 2021 års slut 3 009:- kr.

§ 8 Revisorernas berättelse

Kurt Kangas föredrog revisorernas berättelse, som utan kommentar lades till handlingarna.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att, på revisorernas förslag, lämna styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Valärenden

Årsmötet beslutade att välja följande

Ordförande Rolf Grundström 2 år omval

Styrelseledamot Lilian Flodin 2 år omval

Styrelsesuppleant Fred Olof Lundell 6 månader omval Styrelsesuppleant Christer Lundgren 2 år nyval

Revisor Kurt Kangas 2 år omval

Revisor Håkan Asplund 2 år nyval

Valberedning Lars-Erik Eriksson 1 år omval

Valberedning Anders Carlsson 1 år omval

§ 11 Fastställande av kostnadsersättningar

Årsmötet beslutade att kostnadsersättningarna till styrelsen och övriga funktionärer ska vara oförändrad dvs
10 950:- kr.

§ 12 Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift på 400:- kr för år 2023.

§ 13 Stadgeändringar

Inget förslag om stadgeändringar fanns.

§ 14 Motioner

Inga motioner hade inkommit.

§ 15 Övriga frågor

  • Rolf Grundström meddelade att kostnaden för buss till våra stadsmatcher har stigit betydligt. Ett förslag är att varje deltagande spelare och medföljare betalar 100:- kr per resa eller att medlemsavgiften måste höjas. Årsmötets beslut att hänskjuta frågan till styrelsen.

  • Frågan vad som händer med bowlinghallens lokaler ställdes. Rolf Grundström svarade att bowlingverksamheten ska vara kvar, men lokalen en trappa ner byggs om till något som har med minigolf att göra. I övrigt är det ingen som vet något.

§ 16 Avslutning

Ordförande Rolf Bergman tackade alla och avslutade årsmötesförhandlingarna.

Vid protokollet

Lilian Flodin                          Rolf Bergman
Sekreterare                          Mötesordförande

Justerare                             Justerare
Lars Andersson                   Birgitta Holmgren


Årsmötesprotokoll från den 16 augusti 2021 kl 17.00

Plats: Bowlinghallen, Örnsköldsvik

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Rolf Grundström öppnade årsmötet och hälsade medlemmarna varmt välkomna till mötet. Närvarande 36 medlemmar.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes efter ändring av antalet styrelsesuppleanter till
2 st på 2 år under § 10.

§ 3 Mötet behörigt utlyst

Årsmötet ansågs behörigt utlyst genom anslag i bowlinghallen och två annonser i ÖA och godkändes av mötet.

§ 4 Parentation

Parentation hölls med en tyst minut över fyra medlemmar, Staffan Näsholm, Anders Cederstam, Carl Gösta Widmark och Sixten Andersson, som avlidit under 2020 och fram till 16 augusti 2021.

§ 5 Val av presidium för årsmötet

Till ordförande för mötet valdes Rolf Bergman och till sekreterare Lilian Flodin.

§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Mötet valde Håkan Asplund och Kenth Engdahl att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 7 Verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 fanns bland möteshandlingarna och deltagarna kunde läsa den.

§ 8 Ekonomisk berättelse

Fred Olof Lundell föredrog den ekonomiska berättelsen som visar att i kassan fanns vid 2020 års slut 28 638:- kr.

§ 9 Revisorernas berättelse

Kurt Kangas föredrogrevisorernas berättelse, som utan kommentar lades till handlingarna.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att, på revisorernas förslag, lämna styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 Valärenden

Årsmötet beslutade att välja följande

Styrelseledamot Gudrun Viberg 2 år

Styrelseledamot Karin Lindblom 2 år

Styrelseledamot Ulf Ingvarsson 2 år

Styrelsesuppleant Fred Olof Lundell 1 år

Styrelsesuppleant Sune Bylund 2 år

Styrelsesuppleant Agneta Gröndahl 2 år

Tävlingskommitté Rolf Grundström 2 år

Tävlingskommitté Ulf Ingvarsson 2 år Tävlingskommitté Sune Bylund 2 år

Valberedning Lars-Erik Eriksson 1 år

Valberedning Anders Carlsson 1 år

§ 12 Fastställande av kostnadsersättningar

Årsmötet beslutade att kostnadsersättningarna till styrelsen och övriga funktionärer ska vara oförändrad dvs
10 950:- kr.

§ 13 Fastställande av årsavgift

Styrelsen föreslog till årsmötet att ändra år 2020:s beslut på 400:- kr i medlemsavgift för år 2021 till 200:- kr. Anledning utebliven speltid på grund av Coronasituationen. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. Mötet beslutade också om oförändrad medlemsavgift på 400:- kr för år 2022.

§ 14 Stadgeändringar

Inget förslag om stadgeändringar fanns.

§ 15 Motioner

Inga motioner hade inkommit.

§ 16 Övriga frågor

Frågan ställdes vad händer med bowlingverksamheten eftersom bowlinghallen är till salu. Förslag att styrelsen talar med övriga klubbar i Örnsköldsvik.

Anders Rönqvist och Gerhard Stenberg slutar i styrelsen efter många års idogt arbete och avtackades med presentkort och blomma. Arne Byström, ej närvarande, slutar också i styrelsen och kommer att avtackas med presentkort och blomma.

Mötesordförande Rolf Bergman tackades med en blomma.

§ 17 Avslutning

Ordförande Rolf Grundström tackade alla och avslutade årsmötesförhandlingarna.

Vid protokollet

Lilian Flodin          Rolf Bergman

Sekreterare          Mötesordförande

Justerare

Håkan Asplund      Kenth Engdahl